สถานที่

พื้นที่สำหรับกิจกรรม คือบริเวณโดยรอบโรงเรียนศรีเนห์รู ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า ๑,๐๐๐ เมตร อากาศเย็นตลอดปี ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนและสูงชัน เป็นป่าไม้ที่ยังมีความสมบูรณ์และงดงามตามธรรมชาติ